Bảng giá phòng khách sạn Tà Đùng

PHÒNG 1
PHÒNG 2 PHÒNG 3 PHÒNG 4